Независимый Вайнахский Форум

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.Салгирхой Чулахой

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Один из крупных ингушских тейпов. Название тейп получил от башенного замкового комплекса в горах Ингушетии — аула Салги. Представители данной фамилии проживают ныне в Ингушетии,Пригородном районе,в частности в Кантышево.
1. Алдагановы – прож. в с.Эрзи, с.Карца.
2. Пугиевы – Чулахой из Салги.
3. Дзауровы – птр. от Пугиевых, прож. в г.Назрань.
4. Элжеркиевы – птр. от Пугиевых, прож. в г.Назрань.
5. Абиевы – птр. от Пугиевых, прож. в г.Назрань.
6. Ажиговы, прож. в с.Плиево – птр. от Пугиевых.
7. Гухоевы, прож. в с.Кантышево, с.Галашки, с.Мужичи, с.Н.-Редант.
8. Гатиевы, Гадиевы, Кучиевы, Осмиевы – птр. от Гухоевых, прож. в с.Кантышево.
9. Харсиевы – птр. от Гухоевых, прож. в с.Н.-Редант.
10. Додовы-чулахой, прож. в с.Пседах.
11. Марзиевы-чулахой, прож. в с.Алхасты.
12. Мецхлоевы – мецхальцы жители Мецхальского общества Горной Ингушетии.
13. Мусиевы-чулахой, прож. в с.Кантышево.
14. Сослановы – птр. от Дзауровых, прож. в г.Назрань.
15. Сослановы - птр. от Пугиевых, прож. в с.Базоркино, с.Долаково.
16. Танкиевы-Тотача-н. Фяппинцы.
17. Шухаловы –Фяппинцы из аула Бейни.

увеличить

0

2

Салги

Салги улл Салагхой-чIож хьаболалуча. Кхы а цу чIожах Чулхой-чIож оал, цу чIоже гIолла Чулхи IодоагIаш доландаь. Хьалха Саьлгхой-чIоже мел яда юрташ Чулхой шахьара юкъейоагIаш хиннай. Уж я: Салги, МагIатIе, Гув, Хани, ЛаьлагI, Каьзи.

Салге пхи гIат йолаш ши вIов а я, итт гIала а я. Хьалха царна гобаьккха тIох яь гIап хиннай. Дукха малхара кашамаш да Салге гонахьа.

ДIаяхача заман чухь Саьлгхой цIихеза пхьараш хиннаб. Цар хьадеш хиннад тайп-тайпара герзаш: тураш, Iадсаькхаш, шалташ, вийдаш.

Салге цхьа элгац да. Кхы а Салгена гаьна доацаш ши элгац да – МIагIо-Ерди Сеска Солса-Ерди. МIагIо-Ерд гIалгIаша лоархIаш хиннача МIагIойна хетадаь да. Цу элгаца чу хьалха малха текъаш хиннаб гIалгIай. Сеска Солса-Ерд гIалгIай наьртий оаламашка вувцача Сеска Солсана хетадаь да. Уж шаккхе элгац гIалгIай оаламашка дувцачох МагIой къоньгаша хьалдетта да.

Цхьан хана йоккха юрт хиннай Салги. Хьалха вIовнаш а гIалаш дукхагIа хиннай Салге. ДукхагIъяраш лелхийтай 1944-гIча шера гIалгIай СибрегIа бахийтачул тIехьагIа.

Тахан Салги яьсса улл. Салагхой (Элджаркъанаькъан, Зовранаькъан, Пхьугинаькъан, кхыбараш а) бах ТIой-Юрта, Наьсаре, Онгушта, кхыча юрташка, городашка.

Гув

Гув яха юрт лаккха лоамашка, Чулхой-чIоже улл, Салгенеи Хаьненеи юкъе. Гув Iойиллар Гуй (е Гий) ва, йоах. Боккхийча наха дувц, Гуй чIоагIа низ болаш саг вар, яхаш. Доккхача дегIара, тенна саг хиннав, йоах, Гуй. ХIама даа Iохайча, кхаьра уст буаш хиннаб, йоах цо. Уст биачул тIехьагIа беттá наб еш хиннай цо. Гуй виъ воша волаш хиннав. Гуй бахьан долаш къийбеннаб цун вежарий, сов дукха цо жаи доахани дуаш. Кхы из кхаба низ а боацаш, Гуй тхьайсача хана, из вийхка а вийхка, ГуржегIа дIа а вихьа, вехкав из кхаь вошо. Эггара воккхагIчо дакъа лаьцадац цу гIулакха юкъе. Тхъайса уллача Гуйна гIабаш а теха, из лораве ха оттадаьд. Бетта тхьайса а илла, сомваьлча, соттавенна кильгаш дIа-юха дохийташшехьа, гIабаш хоадаьяьй Гуйво. Ха деш лаьтта гуржий, кхерабенна, байддаб. Ший гIулакх кхетадаь Гуй, удаш, сихагIа вежарашта тIакхача безам болаш, цIавахав. Охкарлоама тIа ваьнначул тIехьагIа, цIогIа техад, йоах, цо: «Со тIакхоачарг ма вий шоана, мича гIоргда шо!», аьнна. Из цIогIа дIахезача веддав, йоах, кхо воша. ВоккхагIавар, ше хIаман бехкевоацандаь, Iийнав ший метте. Цо Iойиллай, йоах, Салги. Саьлгхой хьабаьннаб цох. Эсал дехьа а ваьнна, Сиккам-чIоже вах хайнав шоллагIвар. Сиккамбухой (Оздой) хьабаьннаб цох. Фартал дехьаваьнна малхбоалехьа дIавахав кхоалагIвар. Цох ЧIинахой хьабаьннаб. Бешлоам болчахьа вахав виълагIвар. Цох хьабаьннаб гуржий Чопикашвили а Казбеги а. Гуй тIехьенах лоархIаш ба хIанз Гийнбухой а ТIумахой а.

Гув йиъ гIала хиннай 3-4 гIат а йолаш. ГIалгIай СибрегIа бахийтача хана лелхийтай уж гIалаш. Гув хIанз саг вахац. 1944-гIча шера ГIалгIай мехках баьхачул тIехьагIа кхы саг вах Iохайнавац цу юрта. Гийнбухой (Осминаькъан, Гатинаькъан, Хасинаькъан, Гаданаькъан) дукхагIбараш хIанз бах ТIой-Юртеи, Инаркъеи, Онгуштеи.

0